Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde

Per 31 december 2011 zet het ministerie van OCW de subsidie ten behoeve van de Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde stop. Bezwaren hiertegen van de Commissie en van het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, per brief en in een hoorzitting naar voren gebracht, zijn verworpen. Dit betekent dat de Commissie ophoudt te bestaan, en het betekent tevens het einde van de Rijklof Michaël van Goens-prijs. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de subsidie ten behoeve van de nog lopende opdrachten gereserveerd, zodat aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan. De uitvoerder van deze opdrachten wordt echter verzocht er rekening mee te houden dat het resultaat uiterlijk eind 2014 in bezit van de Commissie zal moeten zijn, om nog in aanmerking te komen voor uitbetaling van het toegezegde bedrag. Een kernbestuur en de secretaris blijven tot eind 2014 in functie om ieder jaar de resultaten van de afgeronde opdrachten te verantwoorden.

De Commissie voor opdrachten heeft tot doel de belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde in ruime zin te bevorderen. Hiertoe verleent zij opdrachten tot het schrijven van studies en beschouwingen op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, het bewerken tot wetenschappelijk verantwoorde uitgaven van teksten uit de Nederlandse letterkunde, alsmede tot het vervaardigen van hulpmiddelen ten behoeve van de kennis van de Nederlandse letterkunde. De Commissie voor opdrachten geeft aanmoedigingspremies aan onderzoekers en draagt bij in de onmiddellijke kosten van het onderzoek. De commissie verstrekt in het algemeen geen (aanvullende) subsidie voor werkzaamheden die in dienstverband worden verricht, zoals het schrijven van de dissertatie door Assistenten in Opleiding. Evenmin geeft zij subsidie voor de aanschaf van apparatuur of draagt zij bij in de kosten van de uiteindelijke uitgave. Speciale aandachtspunten van de commissie zijn op dit moment onder meer: tekstedities op het terrein van de Nederlandse letterkunde, met name van niet eerder (her)uitgegeven teksten; het bewerken van afstudeerscripties tot publicabele artikelen; bijdragen van onderzoekers die geen deel uitmaken van het institutioneel-academische circuit.

De aanmoedigingspremie of het honorarium is in het algemeen een bedrag tussen de € 1000,- en € 3000,-. De bijdrage in de kosten of onkostenvergoeding bedraagt in het algemeen 10 % van de aanmoedigingspremie, maar zij kan in bijzondere gevallen worden verhoogd. Ze wordt uitgekeerd op grond van een door de ontvanger ingestuurde en gedocumenteerde onkostendeclaratie.

Nadat de Commissie het resultaat van de werkzaamheden heeft goedgekeurd, wordt de aanmoedigingspremie aan de uitvoerder uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag wordt door de Commissie aan de belastingdienst gemeld. Lees hier over subsidie-aanvragen.

Werkzaamheden

De Commissie voor opdrachten vergadert tweemaal per jaar, in maart en september. Voorts kent de Commissie de Rijklof Michaël van Goens-prijs toe, voor een veelbelovende publicatie op het terrein van de Commissie, bijvoorbeeld een artikel in een vaktijdschrift. De auteur mag op het tijdstip van aanvaarding van de publicatie nog niet gepromoveerd zijn. Men kan op eigen initiatief naar deze prijs meedingen of door anderen worden voorgedragen. Lees hier meer over de Van Goens-prijs.

Samenstelling

De Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde bestaat momenteel uit de volgende leden:
Voorzitter: mevrouw Yra van Dijk
Secretaris: mevrouw Lies Klumper, Oranjegracht 95, 2312 NE Leiden
Leden: mevrouw Arianne Baggerman (extern adviseur), mevrouw Sabrina Corbellini, de heer Sjoerd van Faassen, mevrouw Lotte Jensen, mevrouw Olga van Marion